YASMIN OCH LEVANDE VERKSTAD


    
 

Process
    Min livsprocess har kommit 26 år på vägen, min nuvarande anställning är just nu i en förskoleklass där jag arbetar med att utveckla fritidsverksamheten. 
Jag är uppväxt med kultur och kreativitet, en mamma som ständigt haft skapande projekt igång och på kulturskolan raketen arbetade vi med skapande i egenskap av språk som ett komplement till läroplanen.
Mina tankar ligger just nu framåt i tiden där mitt mål är att utbilda mig till keramiker, som har varit en dröm sedan barnsben. Jag hämtar kraft i vardagen från mitt skapande, mina tre katter, segling och thaiboxning. 

 

Metod
   Det praktiska arbetet kring en uppgift kommer alltid att vara min främsta styrka. Jag har lösningsinriktat arbetssätt där jag inte räds att experimentera för att komma fram till mitt mål. Jag trivs bäst i en tolerant miljö där möjlighet till att bolla idéer finns. Jag använder mig utav metoder som inkluderande språk och normbrytande tänk för en tryggare plats för mina deltagare.  

LEVANDE VERKSTADS GRUNDSYN, PROCESS, METOD

Grundsyn
     Levande Verkstad bygger på en helhetssyn på människan.
Synsättet utgår från att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.
Förhållningssätt Inom Levande Verkstad vill vi bejaka deltagarnas kreativitet, lekfullhet och upptäckarglädje. Vi använder oss därför inte av bedömning eftersom vi anser att det hämmar kreativiteten.
För att skapa en positiv atmosfär och en känsla av delaktighet och gemenskap hos deltagarna syftar våra övningar till att inspirera, stimulera och väcka nyfikenhet.

Process
     Fokus i arbetet ligger på experiment och utforskande.
Arbetet är processinriktat med utgångspunkt i bildspråkets alla möjligheter och uttrycksformer. Deltagarna får utifrån ett givet tema prova sig fram med olika material, verktyg och tekniker. Vi strävar efter variation och bredd, både vad gäller material och innehåll. Förutom bild och form arbetar vi med exempelvis drama, ord, ljud, musik och rörelse.

Metod
    Levande Verkstads metod bygger på att noga planera ett antal övningar som tillsammans bildar en helhet.
Varje övning är speciellt utformad för att fylla ett pedagogiskt syfte och är alltid anpassad efter såväl målgruppen som den aktuella lärandesituationen. Övningarna följer ofta en röd tråd och hakar på ett naturligt sätt i varandra för att stegvis lotsa deltagarna framåt i skapandeprocessen. En viktig komponent i Levande Verkstad är det avslutande samtalet i grupp, där vi reflekterar kring det som vi gemensamt har gjort under övningarna. Dessa samtal sker utifrån ett intresse för varje deltagare med hens upplevelser, personliga uttryck, tankar, insikter och synsätt i fokus. 

© 2018 Yasmin Douib

Tel: +46729106540 | Yasmin.douib@gmail.com |Stockholm